Průzkumy

 • Průzkum firemního klimatu
 • Průzkum spokojenosti zaměstnanců
 • Motivační audit

Potřebujete najít odpověď na následující otázky?

 • Proč odcházejí klíčoví pracovníci z firmy?
 • Hrozí firmě masivní odchod zaměstnanců?
 • Vnímají pracovníci svou firmu jako prestižní?
 • Jaké hodnoty jsou ve firmě vnímány jako důležité?
 • Co může motivovat Vaše zaměstnance, aby lépe pracovali?
 • Jak je na tom naše firma v porovnání s ostatními?
 • Kde jsou příčiny případných skrytých problémů?

Průzkumy firemního klimatu, spokojenosti zaměstnanců a Motivační audit patří mezi sociálně-psychologické průzkumy, šetření a analýzy. Jsou většinou iniciovány aktuální potřebou klienta objektivizovat si pohled na některé jevy ve firmě, případně naplnit principy managementu jakosti dle ISO 9001, eventuelně požadavky modelu EFQM. Průzkumy mapují různé oblasti dění ve firmě, které ovlivňují výkonnost a efektivitu firmy jako celku. Jsou objektivním zmapováním postojů pracovníků ke klíčovým aspektům firemního života a pomáhají odhalit i skryté zdroje nespokojenosti respektive oslabené motivace zaměstnanců.

Co průzkumy zkoumají
Vnímání postavení společnosti
Motivaci - hodnoty
Styly řízení, leadership ve vazbě na principy systémů řízení jakosti dle norem ISO 9001
Pracovní prostředí
Komunikační kanály
Spokojenost pracovníků
Efektivitu nástrojů řízení výkonu

Metodika

Vzhledem k tomu, že výchozí situace klienta se případ od případu liší, není průběh auditu ani jeho metodologická část vázána na striktně dané postupy. Projekty jsou „šité na míru“ konkrétní firmě, většinou ale využíváme i základní univerzální ukazatele, které umožňují porovnání výsledků s firmami obdobného typu.

Využívány jsou následující metody:

 • Dotazníková šetření
 • Workshopy
 • GSI – General Satisfaction Index
 • Individuální hloubková interview
 • Desk Research

Průzkum může být prováděn mezi všemi zaměstnanci, nebo pouze u vybraného vzorku respondentů. Jsou používány náležité metody výběru tak, aby výsledky průzkumu byly reprezentativní a mohly být vztaženy k celé společnosti.

Dotazníková šetření mohou probíhat v tištěné formě, v případě potřeby lze využít také specializovaného dotazníkového softwaru na našich stránkách (viz "Aktivní projekty").

Průzkumy jsou konstruovány tak, aby je bylo možno periodicky opakovat a tím se mohl sledovat posun a vývoj v jednotlivých oblastech. Jedná se o tzv. „longitudinální průzkumy“ umožňující konstruovat vývojové křivky.

Výstupy
Grafické a statistické výstupy
Interpretace výsledků
Doporučení návazných kroků / komentovaná zpětná vazba managementu
Zpětná vazba účastníkům

Termín zpracování

Výstupy z průzkumů a motivačních auditů zpracujeme do 14 dní od ukončení prací ve firmě zadavatele. Standardní délka prací se pohybuje v rozmezí 6 týdnů – 3 měsíců.

Go to top