Assessment / Development centre

Assessment center uplatňujeme jako metodu výběru a hodnocení zaměstnanců již od roku 1995 v situacích, kdy srovnání uchazečů mezi sebou může usnadnit rozhodovací proces a snížit riziko "špatné volby". Velmi brzy jsme ji začali používat také k identifikaci rozvojových potřeb stávajících zaměstnanců, tedy ve smyslu Development center. V současné době jsme schopni zajistit realizaci AC či DC v českém, anglickém a polském jazyce.

Standardní AC/DC obsahuje:

  • Řešení individuálních úkolů, modelových situací a testů
  • Řešení skupinových úkolů, modelových situací, rolové hry apod.
  • Psychologickou diagnostiku
  • Pohovor
  • DynaMO - unikátní metoda určená pro Dynamické Mapování Osobnosti

Metodika

  • V rámci psychologické diagnostiky jsou používány standardizované psychologické testy opatřené normami pro srovnání s vybranou populací (dle věku a vzdělání), které jsou vydávány odbornými psychologickými institucemi.
  • V rámci řešení individuálních a skupinových úkolů jsou využívány exkluzivně vytvořené a ověřené modelové situace, které obsahují prvky reflektující požadavky dané pracovní pozice a charakteristiky firmy klienta.
  • Diagnostický pohovor je veden zkušeným psychologem.
  • DynaMO je užitečným nástrojem na bázi "stavebnice pro dospělé", který vyvinula pro účely AC, DC a teambuildingů anglická společnost a MITA THOR INTERNATIONAL je dosud jejím jediným vlastníkem jak v České, tak ve Slovenské republice.

Časová náročnost

Standardní délka trvání AC/DC je jeden den, při větším počtu účastníků a specifických požadavcích klienta (např. při kombinaci s teambuildingem) může DC trvat dva až tři dny.

Hodnotitelé

AC/DC se účastní tým hodnotitelů složený z pracovníků MITA THOR INTERNATIONAL a zástupců klientské společnosti

Realizace Assessment či Development center zahrnuje
Vytvoření designu AC/DC (výběr vhodných psychologických metod, vytvoření odpovídajících modelových situací, harmonogram atd.)
Zácvik hodnotitelů
Zpracování vstupních informací pro účastníky
Realizace AC/DC
Zpracování písemné zpětné vazby pro klienta (a v případě DC také pro účastníky)
Individuální ústní předání zpětné vazby účastníkům a nadřízeným
Závěrečná zpráva obsahuje
Textovou a grafickou část včetně interpretace dat zkušeným psychologem
Srovnání výsledků jednotlivých účastníků AC/DC
Popis silných a slabých stánek každého z hodnocených účastníků AC/DC
Doporučení pro další vzdělávání

Termín zpracování

  • Výsledky AC/DC zpracováváme do 5 pracovních dnů od data realizace

Go to top